Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder no. 78068371, zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Verzuim 112 t.h.o.d.n. Werk 112 (hierna “Verzuim 112“), doet en op alle door en met Verzuim 112 gesloten overeenkomsten.

2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke goedkeuring en bevestiging door Verzuim 112.

3. Alle andere voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.

4. Bij geschillen met betrekking tot de uitleg van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 2 – Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes van Verzuim 112 zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Als de opdrachtgever aan Verzuim 112 informatie verstrekt, mag Verzuim 112 uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

Artikel 3 – Overeenkomsten

1. De overeenkomst/opdracht, onder welke benaming dan ook, tussen Verzuim 112 en de opdrachtgever komt eerst tot stand op de dag dat beide partijen  de overeenkomst of aanbieding voor akkoord hebben ondertekend.

2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verzuim 112 binden Verzuim 112 alleen indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – Diensten

1. Verzuim 112 zal zich inspannen om de overeenkomst/opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. Alle diensten en werkzaamheden van Verzuim 112 worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. De uitvoeringscondities worden in de overeenkomst/opdracht vastgelegd.

3. Overeengekomen termijnen waarbinnen de overeenkomst/opdracht moet worden uitgevoerd zijn nimmer fatale termijnen.

4. De opdrachtgever zal Verzuim 112 alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Verzuim 112 noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de overeengekomen diensten en werkzaamheden te kunnen verrichten.

5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst/opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Verzuim 112 zijn verstrekt, heeft Verzuim 112 het recht de uitvoering van de overeenkomst/opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Verzuim 112 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Verzuim 112 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verzuim 112 is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verzuim 112 kenbaar behoorde te zijn.

8. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Verzuim 112, geeft overschrijding van de termijn waarbinnen de overeenkomst/opdracht moet worden uitgevoerd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

9. Indien uitvoering van de overeenkomst/opdracht niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Verzuim 112, is Verzuim 112 gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. De opdrachtgever en Verzuim 112 stellen in onderling overleg de duur van de overeenkomst/opdracht vast. Een overeenkomst of opdracht kan worden aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd, al dan niet in de vorm van een tussen de opdrachtgever en Verzuim 112 overeen te komen traject of behandelplan.

2. Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt deze overeenkomst/opdracht na verloop van de tijdsduur automatisch met eenzelfde periode verlengd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of de aard van de overeenkomst/opdracht zich hiertegen verzet.

Artikel 6 – Inschakeling derden

1. Verzuim 112 is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst/opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 7 – Verbod overname personeel

1. De opdrachtgever, of een aan haar gelieerde partij, is niet gerechtigd om tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst/opdracht, ongeacht de reden, personeel van Verzuim 112 of door Verzuim 112 ingeschakelde derden (of diens personeel) in dienst te nemen, met hen over indiensttreding te onderhandelen en/of op een andere wijze dan contractueel met Verzuim 112 overeengekomen– direct of indirect – werkzaam te laten zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verzuim 112.

2. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, verbeurt zij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van een bruto jaarsalaris van de betrokken werknemer, met een minimum van € 50.000,00. Het voorgaande doet niets af aan enig (wettelijk) recht op schadevergoeding van Verzuim 112, als gevolg van overtreding van dit artikel door de opdrachtgever.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en onpartijdigheid

1. Verzuim 112 zal alle informatie, van welke aard dan ook, met betrekking tot de opdrachtgever en/of diens (ex)werknemer(s) waarover Verzuim 112 beschikt of kan beschikken, strikt vertrouwelijk behandelen en enkel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst/opdracht gebruiken.

2. Verzuim 112 zal de in lid 1 genoemde informatie niet aan derden verstrekken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

3. De uit dit artikel voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen zijn niet van toepassing, indien Verzuim 112 of de opdrachtgever bepaalde informatie op grond van een rechterlijk bevel aan derden bekend moet maken of dient te verstrekken.

Artikel 9 – Tarieven

1. Het honorarium voor door Verzuim 112 uit te voeren diensten, opdrachten en werkzaamheden zal in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld. Het honorarium kan bestaan uit een uurtarief, een vaste prijs of een periodiek te betalen bedrag.

2. Indien een honorarium op basis van een uurtarief wordt overeengekomen, dan zal deze worden berekend op basis van de aan de opdracht bestede tijd in uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Voor de vaststelling van het aantal door Verzuim 112 gewerkte uren, is de (uren)administratie van Verzuim 112 tussen partijen bindend.

3. Over het honorarium, ongeacht de aard en wijze van berekening, zal door Verzuim 112 B.T.W. aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Verzuim 112 gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Verzuim 112 maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.

5. Verzuim 112 is gerechtigd tot verhoging van het honorarium. Verzuim 112 mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Verzuim 112 kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de werkzaamheden/opdracht significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen. Bovendien mag Verzuim 112 het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Verzuim 112, dat in redelijkheid niet van Verzuim 112 mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden/opdracht te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6. Verzuim 112 zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Verzuim 112 zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7. Indien de opdrachtgever de door Verzuim 112 kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Verzuim 112 genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling door de opdrachtgever dient zonder verrekening of aftrek plaats te vinden op een door Verzuim 112 aan te wijzen bankrekening onder vermelding van de door Verzuim 112 verstrekte referentie/betalingskenmerk.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever per direct rente verschuldigd aan Verzuim 112, groot 1% per maand. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan Verzuim 112 alle in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de verschuldigde bedragen.

4. Verzuim 112 heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Verzuim 112 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verzuim 112 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 – Verhindering en annulering

1. Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van een (ex)werknemer van de opdrachtgever, als gevolg waarvan Verzuim 112 niet in staat is de overeenkomst/opdracht uit te voeren, komt te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. Annulering van een afspraak met betrekking tot een (1) individuele werknemer is slechts mogelijk tot 48 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip daarvan.

3. Verzuim 112 is gerechtigd om afspraken die niet tijdig worden geannuleerd aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Afspraken zijnde controle-consulten als ook (medische) keuringen, medische onderzoeken, e.d. ingepland bij een door Verzuim 112 ingeschakelde Bedrijfsarts of keuringsdienst, en welke niet zijn geannuleerd op de wijze zoals die vooraf is aangegeven op de afspraakbevestiging gelden altijd als “No Show” en zijn voor rekening Opdrachtgever.

Artikel 12 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Verzuim 112 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verzuim 112 niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Van overmacht aan de zijde van Verzuim 112 is ieder geval sprake in geval van een algemeen tekort aan zaken of diensten, daaronder begrepen door haar ingeschakelde derden, benodigd voor een correcte uitvoering van de overeengekomen afspraken, natuurrampen, (werk)stakingen in het bedrijf van Verzuim 112, oorlogen, terrorisme, oproer, brand in of overstroming van haar kantoorpand c.q. andere oorzaken die de werkzaamheden door Verzuim 112 onmogelijk maken.

2. Verzuim 112 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verzuim 112 haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Verzuim 112 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verzuim 112 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De opdrachtgever is alsdan gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 13 – Garanties

1. De resultaten van de toepassing en het gebruik van door Verzuim 112 verrichte werkzaamheden, adviezen en verleende diensten, van welke aard dan ook, zijn afhankelijk van een grote hoeveelheid van factoren die buiten de invloedssfeer van Verzuim 112 vallen. Verzuim 112 verstrekt om deze rede geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen, verleende diensten of uitgevoerde werkzaamheden, tenzij Verzuim 112 en de opdrachtgever schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 14 – Opzegging

1. Verzuim 112 en de opdrachtgever kunnen de overeenkomst/opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst/opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst/opdracht vastgestelde duur. Een overeenkomst/opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens in het geval partijen schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.

3. Opzegging dient plaats te vinden bij exploot of middels een aangetekend schijven.

4. Indien de overeenkomst/opdracht tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Verzuim 112 recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Verzuim 112 zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

5. Overgang van onderneming of fusie is geen reden om de overeenkomst/opdracht tussentijds te beëindigen.

Artikel 15 – Ontbinding

1. Verzuim 112 heeft het recht de overeenkomst/opdracht met de opdrachtgever buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:

de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

2. Indien een geval zoals omschreven in het vorige lid zich voordoet, zijn de openstaande vorderingen en facturen van Verzuim 112 volledig en onmiddellijk opeisbaar.

3. Het in dit artikel bepaalde laat de wettelijke gronden voor ontbinding door Verzuim 112 onverlet.

4. Verzuim 112  behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Zekerheden / eigendomsvoorbehoud

1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, is de opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Verzuim 112 een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de opdrachtgever niet binnen de door Verzuim 112 gestelde termijn aan het verzoek tot zekerheidsstelling voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verzuim 112 heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Verzuim 112 voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst/opdracht, is beperkt tot, indien en voor zover aansprakelijkheid is gedekt door de verzekering van Verzuim 112, het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

2. Indien de verzekeraar van Verzuim 112, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Verzuim 112 beperkt tot het bedrag dat Verzuim 112 voor haar activiteiten in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of aan haar verstrekte opdracht heeft ontvangen, met een maximum van € 20.000,–.

3. Verzuim 112 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Verzuim 112 is niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van een door een (ex)werknemer geleden lichamelijke dan wel psychische schade die direct dan wel indirect het gevolg is van door (werknemer(s) van) Verzuim 112 gemaakte fouten.

5. Verzuim 112 is niet aansprakelijk voor uit door de UWV aan de opdrachtgever opgelegde sancties voortvloeiende schade vanwege het niet nakomen van afspraken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

6. Verzuim 112 is niet aansprakelijk wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, indien Verzuim 112 gebruikt maakt van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

7. Verzuim 112 is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht aan haar zijde. Voor een definitie van overmacht wordt verwezen naar artikel 10 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

8. Alle vorderingen van de opdrachtgever of derden vervallen in ieder geval nadat er één jaar is verstreken nadat de opdrachtgever of de desbetreffende derde bekend was of in redelijkheid bekend kon zijn met deze vordering.

Artikel 18 – Vrijwaring

1. Verzuim 112 is niet aansprakelijk voor en de opdrachtgever vrijwaart Verzuim 112 te allen tijde tegen eventuele aanspraken van (ex)werknemers van de opdrachtgever jegens Verzuim 112, die direct of indirect verbandhouden met of voortkomen uit de door Verzuim 112 uitgevoerde werkzaamheden of verleende diensten.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.  Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op beschrijvingen, modellen, afbeeldingen, offertes, adviezen, et cetera, alsmede de informatie die hieraan ten grondslag ligt, zijn en blijven exclusief eigendom van Verzuim 112, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

2. De opdrachtgever mag de in lid 1 genoemde documenten niet kopiëren, gebruiken, tonen, beschikbaar stellen of op andere wijze verschaffen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verzuim 112.

3. De opdrachtgever is verplicht om uiterlijk na uitvoering van de opdracht door Verzuim 112, dan wel op eerste verzoek van Verzuim 112, de in lid 1 genoemde documenten onmiddellijk aan Verzuim 112 te retourneren.

4. Verzuim 112 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden, zoals publiciteitsdoeleinden, te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met een van de bepalingen in dit artikel, is hij een onmiddellijk opeisbare boete groot € 10.000,00 per overtreding aan Verzuim 112 verschuldigd. Deze boete doet niets af aan enig (wettelijk) recht op schadevergoeding van Verzuim 112, als gevolg van overtreding van dit artikel door de opdrachtgever.

Artikel 20 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


Open de Algemene Voorwaarden als pdf.
Scroll naar boven