Werkgevers

ARBODIENSTVERLENING

Zodra uw medewerker zich meldt tot niet in staat zijn van het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden op basis van arbeidsongeschiktheid spreken we van ziekteverzuim en gaat het proces van de Wet verbetering Poortwachter in werking. U krijgt als werkgever te maken met zaken als verplichte loondoorbetaling tijdens ziekte, een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst en verplichte inspanningen op het gebied van re-integratie voor uw medewerker.

Met Verzuim 112  bent u verzekerd van adequate begeleiding en advisering over de Wet verbetering Poortwachter. Wij zorgen er voor dat uw verzuimdossiers op orde zijn en geven u advies over de verschillende re-integratiemogelijkheden. Werkgever en werknemer krijgen toegang tot onze verzuimapplicatie. U als werkgever, kunt hiermee via Internet ziek- en hersteldmeldingen doorgeven en u heeft inzicht in de procesgang. Ook verkrijgt u inzicht in uw verzuimcijfers. Werknemers hebben desgewenst toegang tot een eigen deel van de verzuimapplicatie waarmee ze hun eigen dossier kunnen inzien. Wij hebben al vroeg in het traject contact met u en uw werknemer en bieden advies en begeleiding, alsmede de opmaak van de diverse (verplichte) formulieren. Wij zorgen voor tijdige inzet van de bedrijfsarts, de opstelling van de verplichte probleemanalyse en het plan van aanpak. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste dienstverlening en voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen. Op die manier heeft u maximaal invloed op de kosten én de re-integratie van uw medewerker.

TRAJECTEN SPOOR 1, 2 EN 3
Binnen de procesgang Wet verbetering Poortwachter (WvP) bij langdurig ziekteverzuim van uw medewerkers zijn trajecten als Spoor 1 & 2 een verplicht onderdeel welke door UWV getoetst worden.
Eerste Spoor Re-integratie

Re-integratie is een traject dat u en uw zieke werknemer samen ingaan voor terugkeer naar eigen of aangepast werk binnen de onderneming. Verzuim 112 helpt bij het zetten van de juiste stappen. Bij eerste spoor re-integratie geven wij belangrijke impulsen voor het vinden van een nieuwe baan binnen uw organisatie. Onze kennis van regels en procedures zorgt daarbij voor een verantwoord en soepel verloop.

Tweede Spoor Re-integratie

Een functie vinden bij een nieuwe werkgever is meestal een intensiever traject. Dit tweede spoor bij langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt veelal om begeleiding van de werknemer op het gebied van loopbaankeuzes, training, sollicitatie en (om)scholing. Dankzij uitgebreide expertise op die terreinen is Verzuim 112 de aangewezen partner.

Derde Spoor Re-integratie / Eigen Risicodrager voor de WGA (ERD)

Bent u Eigen Risicodrager voor het WGA deel van uw werknemer als die na langdurige arbeidsongeschiktheid hierin belandt? Dan bent u ook na de 2 jaar Wet Poortwachter verantwoordelijk voor mogelijke arbeidsmarktperspectieven van uw ex-werknemer. Daarnaast kan het vinden van een nieuwe baan van uw ex-werknemer u helpen in een lagere toegerekende WGA premie. Zijn uitkering wordt immers lager bij gebruik maken van de rest-verdiencapaciteit van de ex-werknemer. Deze verantwoordelijkheid betreft de termijn van de WGA, ofwel 10 jaar lang!

Het doel van een dergelijk traject Spoor 3 is dan ook het vinden van een nieuwe passende functie voor de ex-werknemer en het aldus verlichten van de kosten voor de werkgever. Binnen de gestelde beperkingen van de ex-werknemer is zo’n traject gelijk aan een traject Spoor 2 v.w.b. inhoud.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft als doel het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw werknemer. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een specialist ; de Arbeidsdeskundige. De Arbeidsdeskundige neemt kennis van de verslaglegging van de Bedrijfsarts en vertaalt die naar de werkomgeving. De Arbeidsdeskundige verzorgt naast advies in persoon, een uitgebreide rapportage waarmee inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of een andere functie binnen of buiten uw organisatie. Dit advies en rapportage  kunnen zo de opmaat vormen naar re-integratie trajecten als Spoor 1 of 2 . De Arbeidsdeskundige kan ook advies geven over de arbeidsmarkt perspectieven van de mogelijke andere functies zoals die gezocht zouden worden in een traject Spoor 2

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan op elk willekeuring moment ingezet worden, maar wordt een verplichting op advies van de Bedrijfsarts bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

PAGO/PMO , MEDISCHE KEURINGEN

Binnen de Arbowetgeving is ingeregeld dat werkgever haar medewerkers verplicht periodiek laat toetsen op gezondheid en inzetbaarheid. Hoe vaak deze aangeboden dienen te worden kan afhankelijk zijn van uw bedrijfsprocessen, positie in de arbeidsmarkt of verplichtingen aangegaan vanuit een CAO. Belangrijk is te weten dat u dient aan te tonen dat u werknemer de gelegenheid heeft gegeven deel te nemen aan een dergelijk onderzoek.

De onderzoeken kunnen bestaan uit een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) welke vooral individueel toetst, of een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) welke breder bezien kunnen worden over combinaties van bepaalde afdelingen, type werk of leeftijdsgroepen. Beide onderzoeksmogelijkheden worden uitgevoerd onder toezicht van een Bedrijfsarts en geven medewerker inzicht op het gezondheidsniveau en mogelijke risico’s van uitval.

Daarnaast verzorgt Verzuim 112 diverse medische keuringen als rijbewijskeuringen, taxipaskeuringen, aanstellingskeuringen etc.

DUURZAME INZETBAARHEID & VITALITEIT

Een fitte werknemer zal minder snel uitvallen op verzuim en daarbij langer inzetbaar zijn voor de onderneming. Deze duurzame inzetbaarheid is van grote waarde voor u als werkgever, daar inzetbare werknemers een deel van het bedrijfskapitaal vormen.

Gezondheid gaat hand in hand met inzetbaarheid. Om de inzetbaarheid te toetsen en te bevorderen zijn diverse programma’s beschikbaar. Samen met u kijken we welke van toepassing zouden kunnen zijn en hoe die zijn te vertalen in resultaten.

CASEMANAGEMENT SERVICES

U heeft reeds een arbodienstverlener maar wenst daarnaast geadviseerd te worden op het gebied van Arbo & Verzuim? Onze Casemanagers kunnen u bijstaan en het adviesproces parallel laten lopen aan uw bestaande dienstverlener. Desgewenst kunnen de werkzaamheden op uw kantoorlocatie worden uitgevoerd. Door hun ervaring over de diverse werkgevers en de verschillende werkgebieden kunnen zij u helpen met de regie op het verzuimproces te behouden.

HR ADVIESDIENSTEN

Met onze brede kennis over de diverse werkgevers van klein tot groot kunnen we u ook bijstaan op het gebied van HR. Tevens kunnen we verzuimanalyses maken en u adviseren het beleid daarop aan te passen. In aansluiting op het verzuim kunnen we u bijstaan in het maken van een degelijk verzuimprotocol, zodat het werkgever en werknemer duidelijk is hoe het ziekteverzuim proces zou verlopen.

Vragen over bestaande verlofregelingen? Ook daarin kunnen we behulpzaam zijn.

Scroll naar boven