Privacyreglement

Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Verzuim 112 t.h.o.d.n. Werk 112 worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de ter zake geldende privacywetgeving is bepaald.

Artikel 1 – Definities

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, hebben de volgende begrippen in dit privacyreglement de navolgende betekenis:

Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van persoonsgegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria betrekking heeft op verschillende betrokkenen.

Betrokkene
De natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens door Verzuim 112 worden verkregen van opdrachtgevers of van de persoon zelf waarvoor Verzuim 112 een opdracht uitvoert.

Verzuim 112
De onderneming Verzuim 112, gevestigd op de Pastoor Reijnsstraat 23, 4758 AT te Standdaarbuiten (NB).

Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot geïdentificeerde of identificeerbare betrokkenen.

Opdracht
Een voor rekening en risico van Verzuim 112 uit te voeren opdracht.

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Doelstelling

De doelstelling van het beheer en de verwerking van persoonsgegevens is niet anders dan het kunnen beschikken over gegevens betreffende betrokkenen, teneinde beslissingen te kunnen nemen over begeleiding en plaatsing van betrokkenen in werk ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten.

Artikel 3 – Betrokkenen

Het bestand bevat gegevens van alle betrokkenen waarvoor Verzuim 112 opdrachten uitvoert, diagnoseonderzoeken verricht en waaraan trainingen worden gegeven.

Artikel 4 – Beheer; verwerking van persoonsgegevens

4.1 Het beheer van de persoonsgegevens geschiedt door een medewerker van Verzuim 112  of door een persoon die daartoe door Verzuim 112  is aangewezen.

4.2 Alle werkzaamheden betrekking hebbende op de juiste, volledige en tijdige verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door een medewerker onder verantwoordelijkheid van Verzuim 112.

Artikel 5 – Toegang tot de persoonsgegevens; geheimhouding

5.1. Persoonsgegevens

De toegangsbevoegdheden voor de persoonsgegevens die opgenomen zijn in het bestand zijn te onderscheiden in een mutatiebevoegdheid en een raadpleegbevoegdheid. De raadpleegbevoegdheid kan betrekking hebben op persoonsgerichte en/ of kwantitatieve informatie. Afhankelijk van de functionele taken en verantwoordelijkheden zal nader worden vastgesteld welke medewerkers bepaalde bevoegdheden krijgen.

De controle of de gebruiker van het bestand bevoegd is c.q. welke soorten bevoegdheden de gebruiker heeft, vindt plaats door middel van:

gebruikerscode;
wachtwoord.

Verzuim 112 zal beslissen over toekenning c.q. aanpassing van de bevoegdheden en daaraan te koppelen codes.

5.2 Geheimhouding

Elke (tijdelijke) medewerker van Verzuim 112 ondertekent een arbeidsovereenkomst waarin een geheimhoudingsverklaring is opgenomen. Medewerkers die bij Verzuim 112 gedetacheerd zijn hebben een geheimhoudingsverklaring getekend die bewaard wordt door Verzuim 112.

Artikel 6 – Organisatie en beveiliging

6.1 Verzuim 112 treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen, rekeninghoudend met de stand van de techniek en de daarmee gemoeide kosten, een passend beveiligingsniveau te garanderen, gelet op de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7 – Verstrekking van persoonsgegevens

7.1 Verzuim 112 verstrekt de in artikel 3 lid 2 bedoelde gegevens slechts aan medewerkers voor zover zij belast zijn met noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van of verband houdende met de uitvoering van de re-integratieopdrachten, alsmede ten behoeve van statistische, budgettaire en planningsdoeleinden.

7.2 Verstrekking van persoonsgegevens voor statistische, budgettaire en planningsdoeleinden geschiedt uitsluitend in een zodanige vorm, dat de verstrekte persoonsgegevens niet tot individuele betrokkenen herleidbaar zijn.

7.3 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden buiten het in lid 1 van dit artikel omschreven doel vindt niet plaats.

7.4 Verzuim 112 verstrekt persoonsgegevens slechts aan derden in geval dat verenigbaar is met de doelstelling, zoals opgenomen in artikel 2 en:

(I)      dat vereist is bij of krachtens een wettelijk voorschrift, of:

(II)    in geval de betrokkene, dan wel, indien van toepassing, zijn wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend of:

(III)   in geval dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of:

(IV)  de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Verzuim 112, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Van de verstrekte gegevens ontvangt de betrokkene, respectievelijk zijn wettelijk vertegenwoordiger, op verzoek een afschrift. Verzuim 112 draagt er tevens zorg voor dat deze derden de geheimhoudingsverplichting zoals bedoeld in artikel 5.2 naleven, voor zover voor deze derden niet reeds uit hoofde van hun ambt beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsverplichting geldt.

7.5 Verzuim 112 draagt er zorg voor, dat voldoende waarborgen zijn voor de identificatie van degene die inzage in de persoonsgegevens verzoekt.

Artikel 8 – Inzage en aanvulling van persoonsgegevens, verbetering en verwijdering van onjuiste persoonsgegevens

8.1 Betrokkene kan Verzuim 112 schriftelijk verzoeken om inzage in de persoonsgegevens welke ten tijde van de ontvangst van een zodanig verzoek van de betrokkene in het bestand zijn opgenomen.

8.2 Tevens kunnen betrokkenen van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen, aan Verzuim 112 schriftelijk verzoeken om aanvulling van hun persoonsgegevens en verbetering en verwijdering van onjuiste persoonsgegevens.

8.3 Betrokkenen kunnen aan derden schriftelijk machtiging verlenen om de schriftelijke verzoeken krachtens de leden 1 en 2 van dit artikel namens hen in te dienen.

8.4 Klachten over verbetering of wijziging van persoonsgegevens kunnen gemeld worden bij de privacyfunctionaris van Verzuim 112. Deze worden afgewerkt conform de klachtenprocedure en klachtenreglement van Verzuim 112.

Artikel 9 – Inwilliging en afwijzing verzoek

9.1 Verzuim 112 willigt een verzoek als bedoeld in artikel 8 lid 3 in, tenzij hij schriftelijk en met redenen omkleedt betrokkene binnen een termijn van vier weken na ontvangst van het desbetreffende verzoek meedeelt het verzoek af te wijzen.

9.2 Voor zover de beslissing een inwilliging van het verzoek inhoudt:

wordt met betrekking tot het bedoelde in artikel 8 lid 1 een afschrift van de gevraagde persoonsgegevens verstrekt;
wordt met betrekking tot het bedoelde in artikel 8 lid 2 een afschrift van de persoonsgegevens verstrekt, nadat aanvullingen, respectievelijk verbeteringen en/of verwijdering van onjuiste persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

9.3 Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 9.1 kan binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar worden gemaakt bij de door Verzuim 112 aangestelde privacyfunctionaris of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, respectievelijk na inwerkingtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10 – Verwijdering van gegevens

10.1 De in het bestand opgenomen persoonsgegevens worden conform de wettelijke voorschriften bewaard.

10.2 Fysieke dossiers worden conform de wettelijke voorschriften bewaard.


Open het privacyreglement als pdf.
Open het privacyreglement als pdf.

Scroll naar boven