Werknemers

VERZUIMBEGELEIDING
ARBODIENST

Als u zich als werknemer ongeschikt acht tot het verrichten van uw werkzaamheden op basis van ziekte, noemen we dit ziekteverzuim en treedt het proces van de Wet verbetering Poortwachter in werking. Binnen dit proces is vastgelegd hoe werkgever en werknemer omgaan met dit ziekteverzuim, en welke verplichtingen zij beiden daarbij hebben. Uw werkgever dient uw re-integratie in te zetten en u als werknemer bent verplicht daar gehoor aan te geven.

De Arbodienst van de werkgever zal contact met opnemen en zo nodig een afspraak voor u maken met de Bedrijfsarts. De Arbodienst zal u met u bespreken hoe de re-integratie ofwel terugkeer naar werk vorm zal krijgen. U dient beschikbaar te zijn voor opvolging van uw verzuim door de arbodienst .

BEDRIJFSARTS

Belangrijk: uitsluitend de bedrijfsarts kan uw arbeidsgeschiktheid toetsen! Niet de huisarts, of andere specialist of dienstverlener. Bij ziekte bent u dan ook verplicht gehoor te geven aan de oproep voor een consult met de bedrijfsarts. U dient de aanwijzingen en het advies van de bedrijfsarts te volgen en samen met uw werkgever een zo spoedig mogelijke terugkeer naar werk te bevorderen.

Het staat de werkgever vrij om op welk moment dan ook na de ziekmelding de bedrijfsarts in te schakelen, maar ten minste in de 6e week van ziekte. Op het gebied van uw medische beoordeling heeft de bedrijfsarts een vertrouwenspositie; u mag alles bespreken met de bedrijfsarts. Deze zal nooit medische gegevens terugkoppelen aan werkgever. Wel stelt hij een verslag op waarin hij advies geeft in welke mate u wel of niet werkzaamheden kan verrichten. Dit verslag ontvangen werkgever en werknemer beiden, zodat beiden op de hoogte zijn van de stelling van de bedrijfsarts ten aanzien van uw verzuim.

VRAGEN

U mag als werknemer ten alle tijden contact opnemen met de Arbodienst als u vragen heeft met betrekking tot uw ziekteverzuim of als u denkt dat u uit gaat vallen op het werk. De Arbodienst zal altijd zo neutraal mogelijk te werk gaan, zonder vooroordelen ten aanzien van het verzuim of de vraagstelling.

RE-INTEGRATIE – TERUGKEER NAAR WERK

Vanzelfsprekend is het uiteindelijke doel dat u kan terugkeren in uw werk. Dat noemen we re-integratie. Hierbij kan het zijn dat u of uw werkgever hulp wil hebben, hoe dit het beste uit te voeren.

SPOOR 1

Begeleiding terug naar uw eigen werk of aangepast werk bij uw werkgever noemen we een traject  Spoor 1.

SPOOR 2

Als de Bedrijfsarts van oordeel is dat uw eigen werk niet – of onvoldoende – mogelijkheden biedt voor beperkingen kan hij adviseren een traject te volgen naar werk in het kader van uw re-integratie. Dit wordt een Traject Spoor 2 genoemd.

Dit is een intensief traject waarbij goede begeleiding noodzakelijk is. Het traject behelst niet alleen de zoektocht naar werk, maar ook uitleg en ondersteuning wat het doel van dit traject is en wat het kan opleveren.

Een Traject Spoor 2 kan gepaard gaan met vereiste opleidingen mits dit een duidelijk en concreet baanperspectief oplevert.

Weliswaar is de zoektocht naar ander werk bedoeld voor u als werknemer, maar het dient ook gedragen te worden door de werkgever. Deze zal dan ook nauw worden betrokken bij de inzet voor een maximaal resultaat.

SPOOR 3

U bevindt zich reeds in een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de zogeheten WIA, maar uw (ex-)werkgever draagt wellicht nog steeds verantwoordelijkheid voor uw perspectieven op de arbeidsmarkt. U beiden heeft er een belang bij dat u begeleid wordt naar mogelijk werk. Dit noemen we een Spoor 3. Ook hier kan Verzuim 112 de begeleiding verzorgen naar mogelijk werk in opdracht van uw (ex-) werkgever.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft als doel het vaststellen van uw arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van u als werknemer. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een specialist; de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige neemt kennis van de verslaglegging van de bedrijfsarts en vertaalt die naar de werkomgeving. De arbeidsdeskundige verzorgt naast advies in persoon, een uitgebreide rapportage waarmee inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of een andere functie binnen of buiten de organisatie. Dit advies en rapportage  kunnen zo de opmaat vormen naar re-integratie trajecten als Spoor 1 of 2 . De arbeidsdeskundige kan ook advies geven over de arbeidsmarkt perspectieven van de mogelijke andere functies zoals die gezocht zouden worden in een traject Spoor 2.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan op elk willekeuring moment ingezet worden, maar wordt een verplichting op advies van de bedrijfsarts bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

PAGO/PMO , MEDISCHE KEURINGEN

Binnen de Arbowetgeving is ingeregeld dat werkgever haar medewerkers verplicht periodiek laat toetsen op gezondheid en inzetbaarheid. Hoe vaak deze aangeboden dienen te worden kan afhankelijk zijn van de bedrijfsprocessen, positie in de arbeidsmarkt of verplichtingen aangegaan vanuit een CAO. De werknemer moet de gelegenheid hebben gehad deel te nemen aan een dergelijk onderzoek, maar is niet verplicht daaraan deel te nemen (tenzij op grond van een bepaalde functie en/of CAO). Wel biedt het u als werknemer kansen om inzicht te krijgen in uw gezondheidssituatie in relatie tot uw werk.

De onderzoeken kunnen bestaan uit een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) welke vooral individueel toetst, of een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) welke breder bezien kunnen worden over combinaties van bepaalde afdelingen, type werk of leeftijdsgroepen. Beide onderzoeksmogelijkheden worden uitgevoerd onder toezicht van een bedrijfsarts en geven medewerker inzicht op het gezondheidsniveau en mogelijke risico’s van uitval.

Daarnaast verzorgt Verzuim 112 diverse medische keuringen als rijbewijskeuringen, taxipaskeuringen, aanstellingskeuringen etc.

DUURZAME INZETBAARHEID & VITALITEIT

Een fitte werknemer zal minder snel uitvallen op verzuim en daarbij langer inzetbaar zijn voor de onderneming. Deze duurzame inzetbaarheid is van grote waarde voor de werkgever, daar inzetbare werknemers een deel van het bedrijfskapitaal vormen.

Gezondheid gaat hand in hand met inzetbaarheid. Om de inzetbaarheid te toetsen en te bevorderen zijn diverse programma’s beschikbaar. Samen met u kijken we welke van toepassing zouden kunnen zijn en hoe die zijn te vertalen in resultaten.

Scroll naar boven