Klachtenreglement – Eenvoudige versie

Klachtenreglement van Verzuim 112 t.h.o.d.n. Werk 112. In dit reglement wordt beschreven hoe een klacht door Verzuim 112 wordt behandeld.

Artikel 1 – Definities

Wie kan er aangeklaagd worden?
Dit kan de organisatie zijn óf iedere werknemer van (of gedetacheerde bij) Verzuim 112.

Wie behandelt de klachten?
De klachten worden behandeld door de, of een, directeur van Verzuim 112.

Klager
Een cliënt, de opdrachtgever / werkgever van een cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een schriftelijk gemachtigde van de cliënt.

Wat is een Klacht?
Elke uiting van ongenoegen over het handelen of nalaten van een aangeklaagde jegens een cliënt bij de uitvoering van een Verzuim en/of Re-integratieopdracht, die de Klager meldt.

Klachtencoördinator
De door Verzuim 112 aangewezen persoon, die verantwoordelijk is voor de registratie van de Klacht, alsmede voor de coördinatie van de behandeling en afhandeling van de Klacht.

Artikel 2 – Doelstelling en uitgangspunten klachtenprocedure

De doelstelling van de onderhavige klachtenprocedure is het tijdig en naar tevredenheid van alle betrokken partijen oplossen van een klacht.

Artikel 3 – Indiening en registratie Klacht

Een Klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden bij de Klachtencoördinator, die de klacht registreert. Na registratie stuurt de Klachtencoördinator, binnen één week na ontvangst van de Klacht, de Klager een ontvangstbevestiging, waarin een korte omschrijving is opgenomen van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het indienen van de Klacht, alsmede de datum waarop deze zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 4 – Behandeling Klacht

De directeur informeert de Aangeklaagde over de indiening van de Klacht en wint, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle informatie in die nodig is voor de behandeling van de Klacht en raadpleegt alle te dien aanzien van belang zijnde stukken, indien nodig met expliciete toestemming van de Klager. Hij stelt alle betrokkenen in de gelegenheid gehoord te worden. Het horen van de Klager en de Aangeklaagde geschiedt door de de directeur, waarbij het principe van hoor en wederhoor zal worden toegepast. De Klachtencoördinator stelt hiervan een verslag op, waarvan een afschrift aan zowel de Klager als de Aangeklaagde zal worden verstrekt.

Zowel de Klager als de Aangeklaagde hebben gedurende de klachtenprocedure het recht op inzage in alle stukken die relevant zijn voor de behandeling van de Klacht.

Artikel 5 – Afhandeling van de Klacht

Na bestudering van alle relevante informatie en de stukken, stelt de Klachtencoördinator in overleg met de Behandelaar een schriftelijke reactie op de Klacht op, die zo binnen 21 Werkdagen na de indiening van de Klacht aan zowel de Klager als de Aangeklaagde zal worden toegezonden. Als dat niet lukt binnen de termijn zal de Klachtencoördinator de Klager hiervan schriftelijk in kennis stellen en aangeven op welke termijn de reactie verstuurd wordt.

Artikel 6 – Recht op bijstand; vertegenwoordiging

Gedurende de klachtenprocedure, zoals bedoeld in dit klachtenreglement, hebben zowel de Klager als de Aangeklaagde het recht zich te laten bijstaan en/of te laten vertegenwoordigen door derden, zulks op kosten van de Klager, respectievelijk de Aangeklaagde. Indien mocht blijken dat Klager op onterechte gronden een Klacht heeft ingediend, zullen de kosten van bijstand voor de Klager verhaald worden op de Klager.

Artikel 7 – Geen behandeling klacht; beëindiging Klachtenregeling

De Klacht wordt niet in behandeling genomen indien:

Reeds meer dan 6 weken is verstreken tussen het moment van handelen of nalaten van een Aangeklaagde, waarop de Klacht betrekking heeft, en het moment van indienen van de Klacht;
De Klager naar het oordeel van de Behandelaar onvoldoende belang heeft bij behandeling van de Klacht.
Er juridische acties zijn gestart jegens aangeklaagde. De Klachtencoördinator zal de Klager hierover informeren.

Artikel 8 Slotbepalingen

Persoonlijke gegevens over de Klager en de aangeklaagde zullen door Verzuim 112 zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd, zulks conform het in de geldende privacywetgeving ter zake bepaalde.

Dit klachtenreglement treedt in werking op 01 juli 2021.


Open klachtenreglement als pdf.

Scroll naar boven